Kome je namijenjen Inovaciono - preduzetnički centar TEHNOPOLIS?

IPC TEHNOPOLIS d.o.o. , je namijenjen da podrži razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća u Opštini Nikšić i radi kako na podršci u osnivanju novih tako i na podršci u razvoju postojećih preduzeća. Prevashodno je riječ o preduzećima čije se poslovanje bazira na naučno-istraživačkom radu, razvoju i implementaciji novih tehnologija, odnosno djelatnosti koje imaju visok potencijal rasta, a u skladu sa strateškim ciljevima Crne Gore. Međutim, različiti vidovi podrške će biti pružena svim preduzećima koja imaju potencijal održivog rasta.

TEHNOPOLIS d.o.o. je mjesto na kojem se mogu naći potrebne informacije i podrška za razvoj poslovne ideje i pokretanje privatnog biznisa, zatim informacije vezane za vođenje biznisa, pribavljanje finansijskih sredstava, pronalaženje poslovnih partnera i mogućnosti za projektno apliciranje. TEHNOPOLIS d.o.o. pruža prostornu, tehničku, administrativnu i konsultantsku podršku startap i već osnovanim preduzećima koja žele da se razvijaju i svoju poslovnu orijentaciju okreću ka novim proizvodima, uslugama, inovacijama, izvozu i slično.

Pored toga, Inovaciono - preduzetnički centar organizuje edukativne programe u vidu treninga i seminara na različite teme koje mogu biti od koristi potencijalnim i postojećim preduzetnicima ali i drugim zainteresovanim stranama. Centar radi na promociji preduzetništva i inovacija kao jednog od ključnih komponenti razvoja lokalne i regionalne zajednice sa akcentom na unapređenje saradnje između nauke i privrede.

Inovaciono - preduzetnički centar aktivno radi na stvaranju mreže istih ili sličnih organizacija i asocijacija u zemlji i u inostranstvu kako bi pratio trendove i bio na izvoru relevantnih informacija sa terena. TEHNOPOLIS obezbjeđuje podršku u ranoj fazi razvoja biznisa, pomaže u razvoju i jačanju partnerstva između nacionalnog, regionalnog i lokalnog nivoa, javnog i privatnog sektora, donatorske zajednice i nacionalnih partnera.

Pomoć preduzećima koja u uđu u sistem podrške centra, je usmjerena ka otklanjanju početničkih teškoća kako kroz edukaciju i trening programe, tako i kroz permanentni konsalting i mentoring programe, kako bi TEHNOPOLIS pripremio preduzetnike za tržišne uslove. Mala i srednja preduzeća su glavni pokretači inovacija, zapošljavanja kao i društvene i lokalne integracije u Evropi. Sam TEHNOPOLIS je plodno tlo za pokretanje inovativnih i konkuretnih preduzeća, sposobnih da se takmiče u tržišnoj poslovnoj utakmici.

TOP