Info dan Ministarstva nauke u Tehnopolisu: Za sufinansiranje inovativnih projekata do 200.000 eura

14.11.2017

U Inovaciono preduzetničkom centru Tehnopolis danas je organizovan info dan o konkursu Ministarstva nauke za sufinansiranje inovativnih projekata.

Prema riječima mr Marijete Barjaktarović Lanzardi iz Odsjeka za nacionalne programe u Direktoratu za naučnoistraživačku djelatnost, Ministarstvo nauke nedavno je objavilo konkurs za sufinansiranje inovativnih projekata koji su u skladu sa tematskim prioritetima inovativne djelatnosti, utvrđenim u Strategiji inovativne djelatnosti (2016-2020) i Akcionim planom. Tematski prioriteti konkursa su: Energija; Poljoprivreda i hrana; Održivi razvoj i turizam; Informaciono-komunikacione tehnologije; Medicina i zdravlje ljudi; Novi materijali, proizvodi i servisi.

Na Konkurs se mogu prijaviti inovativne organizacije u Crnoj Gori (naučnoistraživačke ustanove, ustanove visokog obrazovanja, inovaciono-preduzetnički centri, poslovni inkubatori i privredna društva, odnosno djelovi privrednih društava), koje ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o inovativnoj djelatnosti.

Ministarstvo nauke će odobriti za sufinansiranje do tri najbolje ocijenjena inovativna projekta od strane jedne ustanove – nosioca projekta.

Prijava projekta treba da sadrži:

– Ispunjen, potpisan i pečatiran Prijavni formular;
– Biografije članova projektnog tima  CV obrazac;
– Kopija Licence za obavljanje djelatnosti/Izvoda iz Centralnog registra privrednih subjekata (zavisno o kojoj je inovativnoj organizaciji riječ);
– Dokaz o obezbijeđenom finansijskom učešću u realizaciji projekta;
– Potvrda ili uvjerenje da protiv organizacije nije pokrenut i da se ne vodi stečajni postupak i postupak likvidacije; i
– Potvrda o izmirenim poreskim obavezama.

Kriterijumi za izbor projekata su sljedeći:

–              Usklađenost prijedloga projekta sa tematskim prioritetima Strategije inovativne djelatnosti (2016-2020);
–              Kvalitet i originalnost inovativne ideje/inovacije;
–              Kapacitet nosioca inovativnog projekta i partnera na projektu;
–              Kapacitet projektnog tima;
–              Nacionalno, međunarodno i intersektorsko umrežavanje (povezanost sa nacionalnim timovima, međunarodnim timovima, EUREKA, HORIZONT 2020, i nauka-privreda); i
–              Kvalitet predloženog budžeta projekta.

Administrativnu provjeru pristiglih prijava na Konkurs vršiće Ministarstvo.

Ministarstvo će imenovati ekspertsku komisiju u sastavu od tri člana, koja će ocjenjivati prijave koje su prošle administrativnu provjeru i sačiniće listu pozitivno ocijenjenih projekata.

Ukupan iznos sredstava za realizaciju i sufinansiranje odobrenih inovativnih projekata je 200.000 EUR. Ministarstvo odlučuje o dodjeli sredstava za finansiranje projekta, koji su eksperti pozitivno ocijenili.

Prijave sa kompletiranom dokumentacijom dostavljaju se u dva štampana primjerka i jedan primjerak na CD-u u PDF formatu, lično ili poštom, na adresu: Ministarstvo nauke, Rimski trg 46, 81000 Podgorica, ili elektronskim putem na mail adresu: [email protected].

Prijave na Konkurs potrebno je dostaviti najkasnije do 24. novembra 2017. godine do 14.00 časova.

Više informacija na sajtu Ministarstva nauke.

Povezani članci

Prijave za nezaboravno iskustvo na CBCC 2024: Digital Nomads Edition su otvorene   S ponosom objavljujemo otvarenje prijava za Cross Border Coworking Conference 2024: Digital Nomads Edition, koja će se održati od 9. do 11. oktobra 2024. godine u Mostaru. CBCC...