Javni konkurs za izbor izvršnog direktora IPC Tehnopolis

16.12.2019

Na osnovu članova 30 i 31 Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću Inovaciono preduzetničkog centra „Tehnopolis“ (Sl. list CG 34/2013, 47/2013 i 25/2016) Odbor direktora društva dana 16.12.2019. godine objavljuje:

JAVNI KONKURS

za izbor Izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću Inovaciono preduzetnički centar „Tehnopolis“

Pozicija: Izvršni direktor

Mjesto rada: Nikšić, Radoja Dakića bb

Trajanje: Određeno vrijeme u trajanju od 4 (četiri) godine

Uslovi za izbor:

 • da ima visoko obrazovanje u obimu od 240 ECTS kredita, VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja;
 • da ima najmanje 7 (sedam) godina radnog iskustva, a od toga najmanje 4 (četiri) u poslovima rukovođenja
 • prednost imaju kandidati koji imaju iskustvo u oblasti razvoja preduzetništva, razvoja mikro i malih preduzeća, kao i oblasti upravljanja projektima
 • da nije krivično osuđivan
 • da posjeduje znanje engleskog jezika

Potrebna dokumentacija:

 • Curriculum vitae;
 • Kopija lične karte;
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja;
 • Uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu;
 • Od strane notara ovjerena izjava kandidata da nije krivično osuđivan;
 • Kandidat za direktora društva dužan je da uz prijavu na konkurs dostavi program razvoja Društva za naredne 4 (četiri) godine.

Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u originalu ili ovjerenim fotokopijama, u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa odnosno najkasnije do 31.12.2019. u 15:00h. Dokumentaciju je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti na arhivi društva ili preporučenom pošiljkom na adresu Inovaciono preduzetnički centar „Tehnopolis“, Ul. Radoja Dakića bb, sa naznakom ’’Prijava na javni konkurs za izbor Izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornoću „Tehnopolis“ – ne otvarati prije javnog otvaranja na sjednici Odbora direktora“.

Odluku o izboru kandidata donosi Odbor direktora društva, u skladu sa statutom društva.

NAPOMENA: Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Ovaj konkurs objaviće se na sajtu i društvenim mrežama Inovaciono preduzetničkog centra Tehnopolis, jednom štampanom mediju i oglasnoj tabli društva.

Kontakt osoba: Vanja Zorić Šundić, pomoćnica direktora

Kontakt podaci:

email: [email protected] 

telefon: 040/280 431

Javni konkurs za izbor izvršnog direktora

 

Povezani članci

Prijave za nezaboravno iskustvo na CBCC 2024: Digital Nomads Edition su otvorene   S ponosom objavljujemo otvarenje prijava za Cross Border Coworking Conference 2024: Digital Nomads Edition, koja će se održati od 9. do 11. oktobra 2024. godine u Mostaru. CBCC...