Održan info dan povodom Javnog poziva “Podrška afirmaciji poljoprivrednih proizvoda na domaćem tržištu”

28.05.2018

Info dan povodom Javnog poziva “Podrška afirmaciji poljoprivrednih proizvoda na domaćem tržištu” koji je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja raspisalo početkom maja održan je danas u Tehnopolisu.

Ispred Ministarstva Javni poziv su predstavili Marko Lubarda, samostalni savjetnik III za programiranje EU fondova i Andrijana Rakočević, samostalna savjetnica I za organsku proizvodnju.

Kako navode iz Ministarstva, ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodijeliti ovim konkursom je 55.404,74 eura. Prioritetni problemi u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja koji se planiraju rješavati finansiranjem projekata/programa nevladinih organizacija su promocija i organizovan plasman domaćih poljoprivrednih proizvoda kroz otvaranje novih prodajnih mjesta. S tim u vezi, strateški ciljevi čijem će ostvarenju doprinijeti projekti/programi nevladinih organizacija u 2018. godini su:

 1. Uključivanje što većeg broja crnogorskih proizvođača u šeme kvaliteta (oznaka porijekla, geografska oznaka i oznaka garantovano tradicionalnog specijaliteta) i organsku proizvodnju;
 2. Unapređenje kapaciteta NVO sektora u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja za sprovođenje aktivnosti koje doprinose povećanju konkurentnosti crnogorskog tržišta poljoprivrednih proizvoda;
 3. Kontinuirana, dosljedna i pravilna primjena svih EU propisa vezanih za proizvodnju i plasman poljoprivrednih proizvoda;
 4. Unapređenje ekonomske aktivnosti crnogorskih poljoprivrednih proizvođača i poboljšanje poslovnog ambijenta za prodaju;
 5. Povećan nivo informisanosti javnosti o kvalitetu i plasmanu poljoprivrednih proizvoda na crnogorsko tržište, posebno u oblastima koje su manje zastupljene, kao organska proizvodnja;
 6. Unapređenje uvezanosti turizma i poljoprivrede kroz plasman tradicionalnih poljoprivrednih proizvoda u lokalnu turističku ponudu.

Najniži iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu/programu je 5.000,00 eura, a najviši 20.000,00 eura.

Na ovaj konkurs nevladina organizacija može prijaviti najviše dva projekata/programa, ali joj se mogu dodijeliti sredstva samo za jedan projekat/program. Ta nevladina organizacija može biti i partner na samo jednom projektu/programu u okviru ovog javnog konkursa.

Prihvatljive aktivnosti za finansiranje su:

 • Otvaranje novih kanala prodaje;
 • Edukativne aktivnosti u vezi sa promocijom i prodajom polojoprivrednih proizvoda, uključujući proizvode označenih šemama kvaliteta, organske proizvode i agroturizam;
 • Uključivanje domaćih proizvoda u lokalnu turističku prodaju;
 • Medijska zastupljenost i povećan nivo svijesti i informisanosti građana o tradicionalnim crnogorskim poljoprivrednim proizvodima.

Prijavu projekta/programa na ovaj konkurs može podnijeti nevladina organizacija koja je:

 1. a) upisana u Registar nevladinih organizacija;
 2. b) kroz ciljeve i djelatnosti u Statutu, definisala oblast od javnog interesa iz ovog konkursa kao oblast svog djelovanja;
 3. c) u oblasti od javnog interesa iz ovog konkursa realizovala projekat/e i/ili program/e u godini koja prethodi objavljivanju ovog konkursa;
 4. d) predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha)

Raspodjela sredstava iz ovog konkursa vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

1) doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti;

2) kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa;

3) kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program;

4) transparentnost rada nevladine organizacije.

Bodovanje projekata, odnosno programa prema navedenim kriterijumima, vršiće se prema mjerilima i na način utvrđen Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa („Službeni list CG“, br. 13/18), na obrascu koji utvrđuje i objavljuje na svojoj internet stranici Ministarstvo javne uprave/www.mju.gov.me, a svaki projekat će bodovati po dva nezavisna procjenjivača, koji moraju obrazložiti dodijeljene bodove po svakom mjerilu.

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 04.06.2018. godine u 13h po lokalnom vremenu.

Više informacija o uslovima prijavljivanja na ovom linku.

Cilj događaja bio je da se svi zainteresovani u direktnoj komunikaciji sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja detaljnije informišu o Pozivu, kao i da oni koji su već počeli sa pripremom aplikacije dobiju odgovore na potencijalna pitanja. Ciljne grupe su nevladine organizacije čiji je cilj osnivanje i djelatnost u vezi sa poljoprivredom i ruralnim razvojem, a njihove prepoznate potrebe su uspostavljanje i promocija direktnih kanala prodaje, sa ciljem efikasnog predstavljanja potrošačima i poštovanja propisa.

Povezani članci

Prijave za nezaboravno iskustvo na CBCC 2024: Digital Nomads Edition su otvorene   S ponosom objavljujemo otvarenje prijava za Cross Border Coworking Conference 2024: Digital Nomads Edition, koja će se održati od 9. do 11. oktobra 2024. godine u Mostaru. CBCC...