ReLOaD: NVO sektoru za razvojne projekte u opštini Nikšić od 7.000 do 12.000 eura

04.04.2018

U Inovaciono preduzetničkom centru Tehnopolis danas je počela dvodnevna informativna radionica u vezi sa ReLOaD konkursom tokom kojeg su potencijalnim aplikantima za predaju predloga projekata pojašnjena pravila poziva, način prijavljivanja i kriterijumi.

Osim toga, svi učesnici će imati priliku da učestvuju u obuci na kojoj će steći znanja i vještine u vezi sa upravljanjem projektnim ciklusom i pisanjem projekata u skladu sa pristupom logičkog okvira rada, te aktivnu pripremu projektne aplikacije u skladu sa ReLOaD pozivom.

Prioritetne oblasti su:

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

a) Uređenje korita i priobalnog dijela rijeka i jezera u Nikšiću;

b) Uklanjanje divljih deponija u gradu, prigradskom i seoskom području;

PREDUZETNIŠTVO

a) Zapošljavanje ranjivih kategorija stanovništva: mladih, žena i dugoročno nezaposlenih lica kroz preduzetništvo;

b) Promocija ženskog preduzetništva;

KULTURA

a) Promocija lokalnog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva;

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 7.000 eura do 12.000 eura po projektu, a jedna NVO može podnijeti više prijava, od kojih samo za jednu mogu biti dodijeljena sredstva.

„S obzirom da će tokom ukupnog, trogodišnjeg, trajanja projekta ReLOaD biti realizovano više konkursa za projekte, maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj nevladinoj organizaciji tokom ukupnog trajanja ReLOaD projekta je 60.000 eura. UNDP zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadate kriterijume“, navodi se na sajtu Opštine Nikšić.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od šest do osam mjeseci, a izabrani projekti se moraju realizovati u periodu od juna 2018. do kraja januara 2019. godine.

Učešće u ovom Konkursu je otvoreno na jednakim osnovama za sve NVO registrovane u Crnoj Gori, sa sjedištem u opštini Nikšić, u skladu sa važećim zakonskim propisima u Crnoj Gori.

Dokumentacija za prijavu na Konkurs za Opštinu Nikšić se može preuzeti od 26. marta do 20. aprila 2018. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: [email protected] i [email protected] ili lično preuzimanjem u zgradi Opštine Nikšić – Građanski biro (ul.Njegoševa 18).

Prijavni set od tri primjerka obavezne dokumentacije u štampanom obliku i jedan elektronski primjerak (CD ili USB) se mora dostaviti u zatvorenoj koverti, preporučenom poštom ili lično radnim danima, u periodu od 7.30 do 14h, sa naznakom „Za ReLOaD projekat“, na adresu:

Opština Nikšić

Građanski biro

Njegoševa 18

81400 Nikšić

Crna Gora

Rok za predaju aplikacija je 24. april 2018. godine, do 14h. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka biće razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći i  na veb-stranici: www.me.undp.org, kao i na veb – sajtu Opštine Nikšić www.niksic.me .

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu(ReLOaD)  se sprovodi od 1. februara 2017. godine i trajaće tri godine. ReLOaD finansira EU, uz kofinansiranje UNDP-a i pet lokalnih samouprava koje su obuhvaćene programom (Pljevlja, Nikšić, Podgorica, Tivat, Kotor). U fokusu ReLOaD projekta je jačanje partnerstava između lokalnih samouprava i civilnog društva, primjenom modela transparentnog projektnog finansiranja organizacija civilnog društva iz budžeta jedinica lokalne samouprave. Jedan od ključnih ciljeva je povećanje građanskog učešća u procesima donošenja odluka i unapređenje pružanja usluga u lokalnim zajednicama.

Povezani članci

Prijave za nezaboravno iskustvo na CBCC 2024: Digital Nomads Edition su otvorene   S ponosom objavljujemo otvarenje prijava za Cross Border Coworking Conference 2024: Digital Nomads Edition, koja će se održati od 9. do 11. oktobra 2024. godine u Mostaru. CBCC...